Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach informuje, że rozpoczyna nabór rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na spotkanie „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4.

Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach "Szkoły dla Rodziców" październik każdego roku, po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15).

W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numer telefonu  32/258-35-12.
 

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Szkoła dla Rodziców uczy nie tyle „metod”, co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Szkoła dla Rodziców jest programem profilaktycznym ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, adresowanym do dorosłych.

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych (cykl dziesięciu spotkań);
 • liczebność grupy - 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy - warsztatowa;
 • prowadzenie przez dwie osoby.

 
Tematyka zajęć ukierunkowana jest na budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
ZAPRASZAMY

do góry ^INFORMACJA

Ogłaszamy nabór do grupy terapeutycznej dla dzieci nieśmiałych i z zaburzeniami lękowymi;

Zapraszamy dzieci w wieku 7 – 8 lat, którym brakuje wiary we własne możliwości, nieśmiałe, wycofane, mające trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, obawiające się nowych sytuacji.

Podczas zajęć z wykorzystaniem zabaw integracyjnych, ćwiczeń nastawionych na rozwijanie umiejętności społecznych i relaksacji, dzieci będą pracowały nad przełamywaniem lęków, wzmocnieniem poczucia własnej wartości oraz rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych.

Zajęcia będą odbywały się w grupie 6 – 8 osobowej, raz w tygodniu, i będą trwały godzinę.

Rozpoczęcie zajęć grupowych poprzedzi konsultacja z opiekunami, umożliwiająca poznanie sytuacji dziecka i rodziny, oraz spotkanie indywidualne z dzieckiem, służące nawiązaniu kontaktu z terapeutą i przygotowaniu dziecka do udziału w zajęciach.

Grupa rozpocznie pracę, gdy zbierze się odpowiednia liczba dzieci.

W celu umówienia się prosimy o kontakt z panią mgr Amelią Henc lub sekretariatem Specjalistycznej Poradni Rodzinnej pod numer telefonu: 32/258-35-12

Z poważaniem
Iwona Szczepanowska
Dyrektor SPR

do góry ^OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna.
 • Grupy terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych w wieku 7-8 lat.
 • Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży 14-17 lat, która chce lepiej radzić sobie ze stresem, lepiej czuć się wśród rówieśników, łatwiej dogadywać się z rodzicami, dowiedzieć się więcej o sobie.
 • Grupa terapeutyczna dla dzieci z niskim poczuciem własnej wartości.

  do góry ^OFERTA DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK

 • Warsztaty i spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zgodnie z potrzebami szkół.
 • Spotkania, prelekcje, warsztaty z rodzicami zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
 • Warsztaty – budowanie strategii wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania dla nauczycieli i rodziców.
 • Mediacje rówieśnicze.
 • Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych zgodnie z potrzebami placówki na terenie SPR i szkoły.
 • Warsztaty, prelekcje i spotkania z Radami Pedagogicznymi o charakterze konsultacyjnym i psychoedukacyjnym.

  do góry ^OFERTA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 • Spotkania dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców”
 • Warsztaty – grupa psychoedukacyjna dla rodziców spodziewających się dziecka i mających dziecko lub dzi9eci do lat 5.

Cel – pogłębianie wiedzy na temat psychologicznych etapów rozwoju dzieci.
Psychologiczne konsekwencje pojawienia się nowego członka rodziny.

 • Konsultacje – poprzedzają spotkania psychoterapeutyczne. Ich celem jest wstępne rozpoznanie i diagnoza problemu oraz propozycja formy pomocy. Mogą dotyczyć także zaistniałej trudności czy problemu.
 • Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa – trwa od 3 do 6 miesięcy, najczęściej dotyczy pracy w sytuacjach nagłego kryzysu.
 • Psychoterapia indywidualna długoterminowa.
 • Mediacje dla małżeństw, par będących w kryzysie.
 • Terapia dla małżeństw i par będących rodzicami dzieci w wieku do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • Terapia rodzinna.
 • Indywidualne konsultacje dla rodziców rozwodzących się – jak pomóc dziecku przetrwać rozwód.
 • Możliwość konsultacji i psychoterapii w języku angielskim.

  do góry ^OFERTA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI RODZINNEJ W KATOWICACH
W RAMACH WSPÓŁPRACY Z SĄDAMI

 • Konsultacje indywidualne dla rodziców, opiekunów, partnerów rozwodzących się czy będących w kryzysie, konflikcie, po których podejmowana będzie decyzja co do dalszych, ewentualnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • ,,Szkoła dla rodziców’’, opiekunów, u których istnieje potrzeba wzmocnienia ich kompetencji wychowawczych czy wypracowania nowych, optymalnych metod wychowawczych.
 • Konsultacje indywidualne – superwizje dla sędziów na takich samych zasadach jak dla innych naszych klientów, po uprzednim umówieniu się. Możliwość telefonicznej konsultacji  w sprawie klienta.

  do góry ^SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

40-126 Katowice, ul. Okrzei 4

Tel/fax 32 258 35 12

NIP: 634-23-86-572
Regon: 000722561

Adres e-mail:

Godziny pracy Poradni:

 • Pon, Wt, Czw: 800 - 1900
 • Śr: 800 - 1600
 • Pt: 700 - 1500

Sekretariat poradni czynny w godzinach:

 • Pon - Śr: 800 - 1600
 • Czw: 800 - 1800
 • Pt: 700 - 1500
Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet