Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu


Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach, ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych; dalej RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach, ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice, tel. 0-32 258-35-12, kontakt e - mail: sekretariat@poradniarodzinna.com.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach,    ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice jest Pani Patrycja Kaczmarczyk;  kontakt e-mail: iod.pkaczmarczyk@cuw.katowice.pltel. 0-32 60-61-328.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będš w celu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej okreœlonej przepisami prawa: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oœwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; tj. z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U.
  z 2018 r. poz. 996), ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, tj. z dnia 5 lipca 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 967), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 917),  rozporzšdzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekajšce działajšce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dnia 7 wrzeœnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743), rozporzšdzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 1 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 199), rozporzšdzenie MEN zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1647 ), art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
 4. Odbiorcš Pani/Pana danych osobowych będš podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będš przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będš przechowywane przez okres niezbędny do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treœci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczšcych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Paniš/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowišzkowe a konsekwencjš niepodania danych jest brak możliwoœci udzielenia szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Pani/Pana dane nie będš przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.


Odnośniki do innych stron 
Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki Poradni. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach, ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice nie odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę www.poradniarodzinna.com.pl Wprowadzenie takiego odnośnika na Stronie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach  nie wiąże się z braniem odpowiedzialności przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną w Katowicach, ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice za treść docelowej strony www.

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi portal www.poradniarodzinna.com.pl    
i w jaki sposób je wykorzystuje? 

 

Adresy IP 
Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te
w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez serwis www.poradniarodzinna.com.pl

Mechanizm Cookies
Dla Państwa wygody Serwisy um.warszawa.pl używają plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo telefonu).

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwisy w domenie um.warszawa.pl stosują cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:
- cookies google-analytics.com – statystyki dla witryn w domenie um.warszawa.pl. Polityka prywatności serwisu Google Analytics opisana jest tu: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ 
- cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryn w domenie um.warszawa.pl ,w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny)
- cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

Ponadto, serwisy w domenie www.poradniarodzinna.com.pl  używają również:
- cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie)
- cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai)
- cookies  sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) - używane podczas logowanie użytkownika do panelu strony
- cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony (jeśli witryny posiadają włączoną tą funkcjonalność)
- cookies ma oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności Urzędu m.st. Warszawy

Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:
- W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)
- W serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?
Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:
Usuwanie plików cookie
Domyślne blokowanie plików cookie
Domyślne zezwalanie na pliki cookie
Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie".

Kontakt 
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag na adres iod@poradniarodzinna.com.pl  
Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach  akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu www.poradniarodzinna.com.pl

Zmiany
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.poradniarodzinna.com.pl , wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

40-126 Katowice, ul. Okrzei 4

Tel/fax 32 258 35 12

NIP: 634-23-86-572
Regon: 000722561

Adres e-mail:

Godziny pracy Poradni:

 • Pon, Wt, Czw: 800 - 1900
 • Śr: 800 - 1600
 • Pt: 700 - 1500

Sekretariat poradni czynny w godzinach:

 • Pon - Śr: 800 - 1600
 • Czw: 800 - 1800
 • Pt: 700 - 1500
Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet