Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
E-mail Zadzwoń Biuletyn Informacji Publicznej
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 40-126 Katowice, ul. Okrzei 4
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych klienta

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO), informuję, że:
 
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach, ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice, tel. 32 258 35 12, kontakt e - mail: sekretariat@poradniarodzinna.com.pl.
   
 • Inspektorem ochrony danych w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach, ul. Okrzei 4, 40-126 Katowice jest Pani Patrycja Kaczmarczyk; kontakt e-mail: p.kaczmarczyk@cuw.katowice.pl,  tel. 0-32 357-08-13.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określonej przepisami prawa: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082), ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327, Dz. U. z 2021r. poz. 4 i 1237), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 oraz z 2021 poz. 4), ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320),  rozporządzenie MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dnia 7 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743), rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 1 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz. 199), rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1647 ), art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
   
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.
   
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
   
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
   
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia szeroko rozumianej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
   
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami